Close

2017-08-18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIE O CENĘ – FDC/OPPP/2017-08-04

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Fundacji „Dziecko w Centrum” informujemy, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów żywieniowych (Zapytanie o cenę nr FDC/OPPP/2017-08-04 z dnia 4 sierpnia 2017 roku), zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

W terminie określonym w ww. Zapytaniu o cenę zostały złożone oferty o takiej samej cenie. W związku z tym Oferenci zostali wezwani do złożeniu ofert dodatkowych. W terminie określonym w wezwaniu do złożenia ofert dodatkowych, wysłanym do Oferentów w dniu 14 sierpnia 2017 r., zostały złożone oferty dodatkowe również o takiej samej cenie.

W związku z powyższym Fundacja „Dziecko w Centrum” unieważnia ww. postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIE O CENĘ – FDC/OPPP/2017-08-04  – POBIERZ