Close

2017-08-04

ZAPYTANIE O CENĘ FDC/OPPP/2017-08-04

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – ZAPYTANIE O CENĘ FDC/OPPP/2017-08-04

Na podstawie odpowiednio stosowanego art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywieniowych.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, REGON: 300982198, posiadająca status organizacji pożytku publicznego.

Adres korespondencyjny: ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań.

E-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 950 sztuk bonów żywnościowych (zwanych dalej: bonami żywieniowymi), w nominałach:

 • 50 zł brutto –200 sztuk bonów żywieniowych;
 • 20 zł brutto – 250 sztuk bonów żywieniowych;
 • 10 zł brutto – 500 sztuk bonów żywieniowych;

o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100 gr) brutto.

Pod pojęciem bonu Zamawiający rozumie emitowane i oferowane przez Oferenta znaki legitymacyjne (art. 92115 Kodeksu cywilnego) na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi.

Pod pojęciem bonu żywieniowego Zamawiający rozumie bon umożliwiający nabycie żywności (środków spożywczych) w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002) z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Zamawiający wymaga, aby za pomocą bonów można było nabywać żywność w punktach sprzedaży detalicznej wskazanych przez Oferenta na terenie województwa wielkopolskiego, w tym w co najmniej jednym punkcie na terenie każdej z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

1) miasta na prawach powiatu:

 • Kalisz,
 • Konin,
 • Leszno,
 • Poznań,

2) powiat kaliski;

3) powiat koniński;

4) powiat poznański;

5) powiat leszczyński;

6) powiat gnieźnieński;

7) powiat czarnkowsko-trzcianecki;

8) powiat złotowski.

Zamawiający wymaga, aby:

 1. bony były dostarczone w formie papierowej.
 2. bony posiadały okres realizacji co najmniej do dnia 31 grudnia 2017 r.
 3. bony były dostarczone pod adres korespondencyjny Zamawiającego, na koszt i ryzyko Oferenta, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 4. bony posiadały zabezpieczenie mające na celu uniemożliwienie ich podrobienia lub przerobienia.
 5. bony posiadały oznaczenie informujące o terminie ich ważności i nominale.
 6. każdy bon był opatrzony napisem, z którego treści będzie wynikać, że na jego podstawie nie można dokonać zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 7. bony umożliwiały zakup artykułów jednostkowych, bez wymogu zakupu opakowań zbiorczych.
 8. Zamawiający ani okaziciel bonów nie musiał ponosić żadnych dodatkowych kosztów i innych opłat manipulacyjnych z tytułu ich realizacji, aktywacji, ubezpieczenia itp.

III.  PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez konsorcjum, tj. wspólnie przez dwóch lub więcej Oferentów.
 3. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego wzoru oferty (Załącznik nr 1), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze bądź osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
 • w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje Pełnomocnik, do formularza ofertowego winno być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru
 • wykaz (wraz z adresami) punktów sprzedaży detalicznej w powyżej wskazanych (część II. pkt 2 niniejszego zapytania) jednostkach samorządu terytorialnego, w których można realizować bony żywieniowe.
 1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego.

 IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy:
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@dzieckowcentrum.org wpisując  w temacie „Zapytanie o cenę – FDC/OPPP/2017-08-04”;
 • dostarczyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie o cenę – FDC/OPPP/2017-08-04”, na adres korespondencyjny Zamawiającego.
 • złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie o cenę – FDC/OPPP/2017-08-04”.
 1. Oferty należy składać w terminie do 11.08.2017 r. do godziny 14:00.
 2. Zamawiający nie przewiduje oficjalnego otwarcia ofert.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami w sprawie niniejszego zapytania jest: p. Marzena Affeldt, e-mail: marzena.affeldt@gmail.com

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena zaoferowana przez oferenta. Wybrana zostanie ta oferta, która będzie przewidywała najniższą cenę za nabycie wskazanych w części II niniejszego zapytania bonów żywieniowych.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści wyniki na swojej stronie internetowej.

Wybrany Oferent zostanie poproszony o podpisanie załączonej umowy.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

VIII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

 1. Oferta powinna być ważna w terminie 30 dnia od dnia upływu terminu na składanie ofert.
 2. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności ofert o kolejne 30 dni.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. PŁATNOŚCI:

Płatność za wykonanie zamówienie – przelewem na konto wybranego Oferenta w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu sprzedaży.

X. ZASTOSOWANA PROCEDURA:

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zapytanie o cenę.
 2. Obowiązek odpowiedniego stosowania ww. przepisów wynika z umowy nr DSRiN-V-5611-63/16/5 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie wielkopolskim na rok 2017, jaką Zamawiający zawarł z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 8 lutego 2017 r. (dalej: Umowa).
 3. Na podstawie Umowy Zamawiający uzyskał środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na sfinansowanie Przedmiotu zamówienia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Wzór oferty – POBIERZ

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy – POBIERZ