Close

2020-02-20

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC-OPPP/ BONY_ŻYWNOŚCIOWE/ 20.02.2020

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.) stosowanych do niniejszego postępowania, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywnościowych. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.). Niniejsze zamówienie jest jednak finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Zgodnie z Umową, o której mowa w pkt. XI, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Janusza Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, REGON: 300982198, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

Adres korespondencyjny: ul. Janusza Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań.

E-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach Programu Pomocy Pokrzywdzonym.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Rodzaj zamówienia:

Dostawa.

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2.600 sztuk bonów żywnościowych (zwanych dalej: bonami lub bonami żywieniowymi), w nominałach:

A. 10,00 zł brutto – 2.600 sztuk bonów żywnościowych (słownie: dwa tysiące sześćset sztuk);

o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 26.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł 00/100 brutto), uprawniających do bezgotówkowego zakupu żywności/produktów żywnościowych.

2) Pod pojęciem bonu żywnościowego Zamawiający rozumie bon umożliwiający nabycie żywności (środków spożywczych) w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002) z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

1) Zamawiający wymaga, aby za pomocą bonów można było żywność/produkty żywnościowe w punktach sprzedaży detalicznej wskazanych przez Oferenta na terenie województwa wielkopolskiego:

A. w co najmniej 5 punktach na terenie Miasta Poznania,

B. w co najmniej jednym punkcie na terenie każdej z następujących jednostek samorządu terytorialnego: 

a) Złotów i powiat złotowski, 

b) Piła i powiat pilski, 

c) Chodzież i powiat chodzieski,

d) Wągrowiec i powiat wągrowiecki

e) Gniezno i powiat gnieźnieński

f) Swarzędz i powiat poznański.

4)    Zamawiający wymaga, aby:

a) bony żywnościowe były dostarczone w formie papierowej,

b) bony żywnościowe posiadały okres realizacji co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 

c) bony żywnościowe były dostarczone pod adres korespondencyjny Zamawiającego, na koszt i ryzyko Oferenta, w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

d) bony żywnościowe posiadały zabezpieczenie mające na celu uniemożliwienie ich podrobienia lub przerobienia,

e) bony żywnościowe posiadały oznaczenie informujące o terminie ich ważności i nominale,

f) bony żywnościowe umożliwiały zakup artykułów jednostkowych, bez wymogu zakupu opakowań zbiorczych,

g) Zamawiający ani okaziciel bonów żywnościowych nie musiał ponosić żadnych dodatkowych kosztów i innych opłat manipulacyjnych z tytułu ich realizacji, aktywacji, ubezpieczenia itp. 

5)    Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 

30199750-2 Talony

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienie do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

3) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4) Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

5) Przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w przedmiocie zamówienia.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez konsorcjum, tj. wspólnie przez dwóch lub więcej Oferentów.

3. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego wzoru oferty (Załącznik nr 1), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze bądź osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;

1) w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje Pełnomocnik, do formularza ofertowego winno być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru; albo ust. 9,

3) wykaz (wraz z adresami) punktów sprzedaży detalicznej w powyżej wskazanych (część II. pkt 3 niniejszego zapytania) jednostkach samorządu terytorialnego, w których można realizować bony żywnościowe.

4. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN i muszą zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, koszty związane z wymianą wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a także należytych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego i inne, jeżeli występują. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta części zamówienia podwykonawcom.

6. Zamawiający nie przewiduje wadium ani udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego.

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,prawo zamówień publicznych”.

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Celem złożenia oferty należy:

1) przesłać ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@dzieckowcentrum.org, w temacie „Zapytanie ofertowe nr FDC-OPPP_BONY_ŻYWNOŚCIOWE_20.02.2020”;

2) dostarczyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr FDC-OPPP/BONY_ŻYWNOŚCIOWE/20.02.2020”, na adres korespondencyjny Zamawiającego.

3) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr FDC-OPPP/BONY_ŻYWNOŚCIOWE/20.02.2020”.

2. Oferty należy składać w terminie do 03 marca 2020 r. do godziny 12:00.

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

4. Zamawiający nie przewiduje oficjalnego otwarcia ofert.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami w sprawie niniejszego zapytania jest:

Marzena Affeldt, e-mail: marzena.affeldt@dzieckowcentrum.org

VI.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena oferty 10% – 10 punktów.

a) Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów.

b) Ocena kolejnej oferty z ceną wyższą od oferty z ceną najniższą obliczona wg. wzoru: OCN (oferta z najniższą ceną) /CKO (cena kolejnej oferty) x 10 = liczba punktów w kryterium.

2. Liczba placówek handlowych realizujących oferowane bony Liczba placówek handlowych realizujących oferowane bony żywnościowe na terenie Miasta Poznania – 45 % = 45 punktów.

a) Wymaganą liczbę minimalną określono w punkcie II. 3 A zapytania (przynajmniej 5 placówek handlowych na terenie Miasta Poznania).

b) Oferta z największą liczbą placówek otrzyma 45 punktów.

c) Ocena kolejnej oferty z liczbą mniejszą od oferty z największą ilością placówek obliczona według wzoru: LPO (liczba placówek oferty badanej) / LPN (największa liczba placówek spośród badanych ofert) x 45 = liczba punktów w kryterium.

d) Ocena kolejnej oferty z liczbą mniejszą od oferty z największą liczbą placówek obliczona według wzoru: LPO (liczba placówek powyżej minimum oferty badanej) / LPN (największa liczba placówek powyżej minimum spośród badanych ofert) x 45 = liczba punktów w kryterium (maks. 45 pkt). 

3. Łączna liczba placówek handlowych realizujących oferowane bony żywnościowe na pozostałym obszarze województwa wielkopolskiego (tj. położonych poza terenem Miasta Poznania) – 45 % = 45 punktów.

a) Ocena z największą liczbą placówek otrzyma 45 punktów.

b) Ocena kolejnej oferty z liczbą mniejszą od oferty z największą liczbą placówek obliczona według wzoru: LPO (liczba placówek oferty badanej) / LPN (największa liczba placówek spośród badanych ofert) x 45 = liczba punktów w kryterium (maks. 45 pkt). 

4. Zamawiający wybierze ofertę z największą łączną liczbą punktów przyznaną w świetle ww. kryteriów oceny.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści wyniki na swojej stronie internetowej nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert.

Wybrany Oferent zostanie poproszony o podpisanie załączonej umowy.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

IX. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

1. Oferta powinna być ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.

2. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności ofert o kolejne 30 dni.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z procesu rozeznawania ofert przed złożeniem zamówienia, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem od wyżej opisanej procedury, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

X. PŁATNOŚCI:

Płatność za wykonanie zamówienie – przelewem na konto wybranego Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu dostawy/wykonania świadczenia.

XI. ZASTOSOWANA PROCEDURA:

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019. 1843 t.j.)

2. Obowiązek odpowiedniego stosowania ww. przepisów wynika z umowy nr DFS-II.7211.1422.2019 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie wielkopolski, jaką Zamawiający zawarł z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 02 października 2019 r. (dalej: Umowa).

3. Na podstawie Umowy Zamawiający uzyskał środki z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na sfinansowanie Przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe – POBIERZ .PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór Oferty – POBIERZ .DOC

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy – POBIERZ .DOC