Close

2017-03-19

Cele statutowe Fundacji

Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym bezpieczeństwo i dobro dzieci są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

 

Działalność Fundacji jest przede wszystkim ukierunkowana na:

 •  wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, poznawczego, społecznego i kulturalnego dzieci,
 •  ochronę praw i interesów dzieci, upowszechnianie wiedzy na ich temat oraz kształtowanie świadomości i zrozumienia dla praw dziecka,
 •  wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci,
 •  aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom,
 •  wspieranie dzieci i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, pochodzących z grup wysokiego ryzyka, a także pochodzących ze środowisk defaworyzowanych,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i ich rodzin.

 

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

 •  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 •  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 •  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 •  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 •  ochrona i promocja zdrowia,
 •  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 •  upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 •  promocja i organizacja wolontariatu.