Close

2018-03-12

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR FDC/ZIT/1/2018

Na podstawie zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w umowie o dofinansowanie. , w imieniu Fundacji „Dziecko w Centrum” informujemy, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z powiatu poznańskiego (Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/1/2018 z dn. 2.03.2018 r.), zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

W terminie określonym w ww. Zapytaniu nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym Fundacja „Dziecko w Centrum” unieważnia ww. postępowanie.