Close

2018-05-07

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywieniowych.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, REGON: 300982198, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.
Adres korespondencyjny: ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań.
E-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
490 sztuk bonów żywieniowych (zwanych dalej: bonami lub bonami żywieniowymi), w nominałach:
1) 50 zł brutto – 40 sztuk bonów żywieniowych;
2) 20 zł brutto – 150 sztuk bonów żywieniowych;
3) 10 zł brutto – 300 sztuk bonów żywieniowych
o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100 gr) brutto, uprawniających do bezgotówkowego zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Pod pojęciem bonu Zamawiający rozumie emitowane i oferowane przez Oferenta znaki legitymacyjne (art. 92115 Kodeksu cywilnego) na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi.
Pod pojęciem bonu żywieniowego Zamawiający rozumie bon umożliwiający nabycie żywności (środków spożywczych) w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002) z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

2. Zamawiający wymaga, aby za pomocą bonów można było nabywać żywność w punktach sprzedaży detalicznej wskazanych przez Oferenta na terenie województwa wielkopolskiego, w tym:
A w co najmniej 5 punktach na terenie Miasta Poznania,
B w co najmniej jednym punkcie na terenie każdej z następujących jednostek samorządu terytorialnego:
1) miasta na prawach powiatu:
a) Kalisz,
b) Konin,
c) Leszno,
2) powiat kaliski;
3) powiat koniński;
4) powiat poznański;
5) powiat leszczyński;
6) powiat gnieźnieński;
7) powiat czarnkowsko-trzcianecki;
8) powiat złotowski.
3. Zamawiający wymaga, aby:
1) bony były dostarczone w formie papierowej.
2) bony posiadały okres realizacji co najmniej do dnia 31 grudnia 2018 r.
3) bony były dostarczone pod adres korespondencyjny Zamawiającego, na koszt i ryzyko Oferenta, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4) bony posiadały zabezpieczenie mające na celu uniemożliwienie ich podrobienia lub przerobienia.
5) bony posiadały oznaczenie informujące o terminie ich ważności i nominale.
6) każdy bon był opatrzony napisem, z którego treści będzie wynikać, że na jego podstawie nie można dokonać zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych.
7) bony umożliwiały zakup artykułów jednostkowych, bez wymogu zakupu opakowań zbiorczych.
8) Zamawiający ani okaziciel bonów nie musiał ponosić żadnych dodatkowych kosztów i innych opłat manipulacyjnych z tytułu ich realizacji, aktywacji, ubezpieczenia itp.

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez konsorcjum, tj. wspólnie przez dwóch lub więcej Oferentów.
3. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego wzoru oferty (Załącznik nr 1), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze bądź osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
2) w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje Pełnomocnik, do formularza ofertowego winno być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru
4) wykaz (wraz z adresami) punktów sprzedaży detalicznej w powyżej wskazanych (część II. pkt 2 niniejszego zapytania) jednostkach samorządu terytorialnego, w których można realizować bony żywieniowe.
4. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta części zamówienia podwykonawcom.
6. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,prawo zamówień publicznych”

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy:
1) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@dzieckowcentrum.org wpisując w temacie „Zapytanie ofertowe – FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE”;
2) dostarczyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE”, na adres korespondencyjny Zamawiającego;
3) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE”.
2. Oferty należy składać w terminie do 11.05.2018 r. do godziny 10:00.
3. Zamawiający nie przewiduje oficjalnego otwarcia ofert.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami w sprawie niniejszego zapytania jest:
Marzena Affeldt, e-mail: marzena.affeldt@gmail.com

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena oferty 5%.
2. Liczba placówek handlowych realizujących oferowane bony żywnościowe na terenie Miasta Poznania – 50 %.
a) Wymaganą liczbę minimalną określono w punkcie II.2 A zapytania (przynajmniej 5 placówek handlowych na terenie Miasta Poznania).
b) Ocena oferty w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru: LPO (liczba placówek powyżej minimum oferty badanej) / LPN (największa liczba placówek powyżej minimum spośród badanych ofert) x 45 = liczba punktów w kryterium (maks. 45 pkt).
3. Łączna liczba placówek handlowych realizujących oferowane bony żywnościowe na pozostałym obszarze województwa wielkopolskiego (tj. położonych poza terenem Miasta Poznania) – 45 %.
a) Ocena oferty w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru: LPO (liczba placówek oferty badanej) / LPN (największa liczba placówek spośród badanych ofert) x 45 = liczba punktów w kryterium (maks. 45 pkt).
4. Zamawiający wybierze ofertę z największą łączną liczbą punktów przyznaną w świetle ww. kryteriów oceny.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści wyniki na swojej stronie internetowej nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert.
Wybrany Oferent zostanie poproszony o podpisanie załączonej umowy.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

VIII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

1. Oferta powinna być ważna w terminie 30 dnia od dnia upływu terminu na składanie ofert.
2. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności ofert o kolejne 30 dni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z procesu rozeznawania ofert przed złożeniem zamówienia, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem od wyżej opisanej procedury, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

IX. PŁATNOŚCI:

Płatność za wykonanie zamówienie – przelewem na konto wybranego Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu sprzedaży.

X. ZASTOSOWANA PROCEDURA:

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
2. Obowiązek odpowiedniego stosowania ww. przepisów wynika z umowy nr DSRiN-I-7211-33/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie wielkopolskim na rok 2018, jaką Zamawiający zawarł z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 14 marca 2018 r. (dalej: Umowa).
3. Na podstawie Umowy Zamawiający uzyskał środki z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na sfinansowanie Przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór Oferty – POBIERZ
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy – POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE – POBIERZ