Close

2017-11-27

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FDC/OPPP/2017-11-23/BONY TOWAROWE

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2017-11-23/BONY TOWAROWE z dn. 23 listopada 2017 roku na dostawę 400 sztuk bonów towarowych o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 15.000,00 zł brutto, została wybrana firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

UZASADNIENIE
W odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o., która spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i uzyskała 100 pkt na podstawie proponowanego kryterium wyboru oferty.