Close

2017-08-28

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FDC/OPPP/2017-08-18

Szanowni Państwo,

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2017-08-18  z dn. 18 sierpnia  2017 roku na dostawę 950 sztuk bonów żywieniowych o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 20.000,00 zł brutto, została wybrana firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o., która spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i uzyskała 100 pkt na podstawie proponowanego kryterium wyboru oferty.

Wyniki zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2017-08-18  z dn. 18 sierpnia  2017 roku – POBIERZ