Close

2018-04-30

Wyniki zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/2/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług superwizji grupowej dla zawodowych rodzin zastępczych z powiatu poznańskiego (grupa pierwsza) oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z powiatu poznańskiego (grupa druga) w łącznym wymiarze 45 godzin dydaktycznych w okresie od maja 2018 r. do października 2019 r. – WYNIKI – POBIERZ

Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzialania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.