Close

2019-01-20

Po Pierwsze RODZINA

Projekt pt.: „Po pierwsze RODZINA” na rok 2019 to kolejna edycja działań, które realizowane są od stycznia 2014 roku. Koncepcja projektu powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia zespołu Fundacji „Dziecko w Centrum”, zebrane podczas diagnostycznej, terapeutycznej oraz interwencyjnej pracy z dziećmi, a także z ich rodzinami i/lub opiekunami. Na podstawie tych doświadczeń, wyników ewaluacji dotychczasowych działań, doświadczeń ze współpracy interdyscyplinarnej, a przede wszystkim dokładnej analizie potrzeb dzieci, które korzystały z oferty projektowej, postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę pomocową o działania ściśle związane ze specjalistycznym wsparciem dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej, a także dzieci będących pod opieką rodzinnych domów dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 2013,poz.135 z późn. zm.): „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.

Głównym celem projektu „Po Pierwsze Rodzina” jest udzielanie wieloaspektowego, specjalistycznego wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom (zastępczym i biologicznym) i opiekunom, wychowawcom rodzinnych domów dziecka, mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, przeżywającym kryzys, zmagającym się z różnymi problemami życiowymi poprzez m.in.:
• podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;
• wspieranie rodziców zastępczych oraz pracowników i wolontariuszy rodzinnych domów dziecka w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
• sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci trafiających lub będących w placówkach pieczy zastępczej:
• wspieranie osób pracujących w różnych formach pieczy zastępczej i w rodzinnych domach dziecka w ich kontaktach z rodzinami biologicznymi dziecka;
• wspieranie rodziców biologicznych w odbudowywaniu relacji z dziećmi, które umieszczone zostały w pieczy zastępczej;
• udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców małych dzieci w ich trudnościach opiekuńczo- wychowawczych – konsultacje, porady oraz praca terapeutyczna z rodziną.

Projekt adresowany jest do dzieci oraz ich rodziców (biologicznych, zastępczych) oraz opiekunów i wychowawców mieszkających w Poznaniu, którzy przeżywają różnorodne trudności opiekuńczo-wychowawcze i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swoich rodzicielskich zadań.

Oferta działań projektowych została zaplanowana:

a) dla dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej, a także w rodzinnych domach dziecka oraz dla ich opiekunów.

b) dla osób prowadzących placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka w sytuacji ich powstania) oraz przebywające w nich dzieci.

c) dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą jak najlepiej sprawować opiekę nad swoim dzieckiem, a brakuje im odpowiedniej wiedzy i umiejętności wychowawczych;

d) dla rodziców i opiekunów, którzy zmagają się z nasilonymi już trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i potrzebują specjalistycznego wsparcia w postaci np. pracy terapeutycznej nad relacją z dzieckiem;

e) dla rodzin, w których obserwuje się pewne czynniki ryzyka społecznego:
• młodzi, niedoświadczeni rodzice pozbawieni wsparcia krewnych,
• utrata pracy, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, pogorszenie warunków życia,
• rodzice lub partnerzy w kryzysie rozstania,
• przeżywanie żałoby przez jednego lub przez oboje rodziców,
• rodzina wielodzietna, poważne trudności dotyczące rodzeństwa,
• przewlekła, trudno lecząca się choroba u rodzica bądź dziecka,
• starsze osoby jako opiekunowie małego wymagającego dziecka,
• nieco wolniejszy rozwój mowy i rozumienia sytuacji społecznych u dziecka,
• dziecko niepełnosprawne czy też dziecko z tak zwanymi „wyzwaniami wychowawczymi” – szczególnie wrażliwe, płaczące, nadaktywne ruchowo; dziecko, które zachowuje się agresywnie itp.

Istotnym w projekcie „Po pierwsze RODZINA” elementem realizowanych działań wspierających rodziny biologiczne i zastępcze będzie również współpraca interdyscyplinarna ze specjalistami, którzy z racji obowiązków służbowych kontaktują się z dziećmi i ich rodzinami czy też opiekunami. Będą to m.in.: kuratorzy sądowi ds. rodzinnych, kuratorzy zawodowi ds. dorosłych, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy żłobków, przedszkoli oraz szkół, pracownicy ochrony zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policjanci, pracownicy Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.

Wsparcie w ramach niniejszego projektu udzielane jest w następujących obszarach:

– Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, sesje psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych i rodzin biologicznych;
– Specjalistyczne diagnozy i terapia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (psycholog kliniczny, pedagog specjalny, eksperci);

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2019

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania