Close

2019-01-20

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Głównym celem projektu „Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny” jest udzielanie wieloaspektowego wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom, mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, przeżywającym kryzys, zmagającym się z różnymi problemami życiowymi poprzez m.in.:

• podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;
• promowanie wzorów dobrego rodzicielstwa oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie prawidłowej opieki nad dzieckiem;
• podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;
• udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców małych dzieci w ich trudnościach opiekuńczo- wychowawczych, konsultacje, porady oraz praca terapeutyczna z rodziną.

 Oferta działań projektowych została zaplanowana:

a) dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą jak najlepiej sprawować opiekę nad swoim dzieckiem, a brakuje im odpowiedniej wiedzy i umiejętności wychowawczych;

b) dla rodzin, w których obserwuje się pewne czynniki ryzyka społecznego:
• młodzi, niedoświadczeni rodzice pozbawieni wsparcia krewnych,
• utrata pracy, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, pogorszenie warunków życia,
• rodzice lub partnerzy w kryzysie rozstania,
• przeżywanie żałoby przez jednego lub przez oboje rodziców,
• rodzina wielodzietna, poważne trudności dotyczące rodzeństwa,
• przewlekła, trudno lecząca się choroba u rodzica bądź dziecka,
• starsze osoby jako opiekunowie małego wymagającego dziecka,
• nieco wolniejszy rozwój mowy i rozumienia sytuacji społecznych u dziecka,
• dziecko niepełnosprawne czy też dziecko z tak zwanymi „wyzwaniami wychowawczymi” – szczególnie wrażliwe, płaczące, nadaktywne ruchowo; dziecko, które zachowuje się agresywnie itp.;

Wielu rodziców nie chce krzywdzić swoich dzieci, ale z różnych przyczyn nie wie jak np. stawiać dziecku granice bez stosowania przemocy. Rodzicom, często zagubionym, osamotnionym, zaabsorbowanych obowiązkami zawodowymi; w obecnym świecie, w którym nie ma już tak często, jak kiedyś – wielopokoleniowych domów, gdzie przekazywane były doświadczenia również z obszaru wychowania – brakuje często pomysłów, narzędzi i wiedzy opartej na aktualnej wiedzy:
• jak należy postępować wobec dziecka;
• jak rozpoznawać potrzeby dziecka i odpowiadać na nie zgodnie z aktualną wiedzą o rozwoju fizycznym, emocjonalnym i
społecznym dzieci;
• jak postępować, żeby faktycznie budować z dzieckiem dobrą i trwałą więź, opartą na wzajemnych szacunku,
zrozumieniu; zaufaniu i rozmowie, na jasnym systemie wartości;
• jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi;
• jak porozumiewać się z drugim rodzicem, a także z pozostałymi członkami rodziny, jak rozwiązywać ewentualne konflikty
i nieporozumienia itp.

W projekcie zaplanowano m.in.:

 • KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE (PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, PRAWNE, MEDIACYJNE)
 • SPOTKANIA EDUKACYJNE Z CYKLU „UCZĘ SIĘ, BO KOCHAM”

Spotkania edukacyjne będą odbywały się w siedzibie Fundacji, a także w klubach dla rodziców, przedszkolach, szkołach.

Przykładowe tematy spotkań edukacyjnych:
• Jak mówić do dziecka by słuchało i jak słuchać, by mówiło?
• Co to znaczy być dobrym rodzicem i jak radzić sobie z własnymi emocjami?
• Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?
• Jak budować prawidłową relację z własnym dzieckiem?
• Jak budować poczucie wartości dziecka?
• „O dziecięcych atakach złości.
• Jak uczyć dziecko konsekwencji niewłaściwego zachowania?

Cykl „Uczę się, bo kocham”, to spotkania edukacyjne prowadzone w formie warsztatowo-wykładowej, podczas których rodzice/opiekunowie/wychowawcy będą zdobywać wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

Na zajęcia zapraszani są rodzice małych dzieci, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, jak się z nimi dobrze komunikować, a także jak wypracować domowy systemu norm i zasad bez używania siły. Metody te pozwolą rodzicom sprawować prawidłową opiekę nad pociechami, a dzieciom bezpiecznie poznawać świat zewnętrzny.

 • WARSZTATY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Głównym celem warsztatów jest wsparcie dzieci i młodzieży mającej trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji społecznych oraz z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie (np. zaburzenia lęku społecznego). W ramach zajęć poruszone zostaną tematy związane z emocjami (umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych), metodami
rozwiązywania sytuacji problemowych oraz sposobów komunikacji.

Istotnym elementem warsztatów będzie również prowadzenie rozmów wspierających rodziców oraz przekazywanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji w procesie opiekuńczo wychowawczym bez przemocy oraz zachęcanie do wyznaczania dzieciom granic „z szacunkiem i z miłością”.

Odbiorcami będą dzieci oraz młodzież mająca problem z prawidłowym funkcjonowaniem społecznym, stwarzająca problemy wychowawcze, mająca problem z wyrażeniem własnych emocji. Realizacja działań projektowych pozwoli dzieciom na polepszenie ich funkcjonowania w społeczeństwie, radzenie sobie z emocjami, zwiększenie poczucia własnej wartości.

 • GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZICÓW W RAMACH „AKADEMII RODZICA”

Cele i treść spotkań:

 • rozwijanie prawidłowych relacji dorosły – dziecko,
 • nabycie umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych,
 • zwiększenie świadomości w zakresie własnych celów wychowania,
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania uczuć, nazywania ich, wspierania dziecka w sytuacji emocjonalnie trudnej,
 • uczenie umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań z poszanowaniem godności rodzica i dziecka,
 • nauka wspólnego rozwiązywania konfliktów, sposobów uczenia dzieci samodyscypliny i brania odpowiedzialności za własne zachowanie.
 • wspieranie samodzielności dzieci,
 • uwalnianie dziecka od funkcjonowania w utrwalonych rolach,
 • stwarzanie warunków do nowych, dojrzałych zachowań,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pochwałę opisową.

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2019

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania