Close

2017-01-11

Lokalny System Ochrony Dzieci

Głównym celem projektu pt. „Lokalny System Ochrony Dzieci” jest podsumowanie dotychczasowych działań podejmowanych w latach 2013-2016 przez zespół Fundacji „Dziecko w Centrum”, w kierunku stworzenia poznańskiego systemu kompleksowej ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem, z uwzględnieniem szczególnej roli interdyscyplinarnej współpracy wszystkich poznańskich służb i instytucji, działających  obszarze pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Projekt zawiera najbardziej adekwatne oraz potrzebne formy wsparcia poznańskich specjalistów tzw. pierwszego kontaktu z dzieckiem i rodziną w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt „Lokalny System Ochrony Dzieci” adresowany jest do specjalistów zobowiązanych literą prawa do współpracy interdyscyplinarnej z rodziną zagrożoną przemocą/dotkniętą przemocą tj. pracowników pomocy społecznej, policjantów, pracowników oświaty i ochrony zdrowia, przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy), specjalistów prac z rodziną z III sektora oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem współpracy interdyscyplinarnej, a także podnoszeniem swoich kompetencji w ww. zakresie.

Najważniejsze zadania projektu pt.: „Lokalny System Ochrony Dzieci”, zaplanowane w ramach piątej jego edycji, ukierunkowane są na:

a) doskonalenie współpracy interdyscyplinarnej przedstawicieli wszystkich służb pracujących na rzecz dzieci i ich rodzin, podejmujących działania profilaktyczne oraz interwencyjne w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym;

b) zidentyfikowanie, uporządkowanie, zewaluowanie i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie interdyscyplinarnych metod i form pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną przemocą/dotkniętą przemocą ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym poprzez pracę zespołu eksperckiego, wydanie publikacji zawierającej dobre praktyki w tym zakresie oraz organizację specjalistycznego seminarium;

c) podniesienie kompetencji specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną zagrożoną/dotkniętą przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym poprzez organizację specjalistycznego szkolenia oraz superwizji pracy dla specjalistów pierwszego kontaktu z rodziną.

Projekt stanowi realizację celu szczegółowego „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Poznania na latach 2011-2020”, jakim jest zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez tworzenie interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt wpisuje się również w założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020.

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2017

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania