Close

2017-10-01

Klucz do jutra

Celem głównym projektu pt. „Klucz do jutra” jest wzmocnienie systemu wsparcia pieczy zastępczej poprzez promocję idei wolontariatu w zakresie wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży.

Do celów szczegółowych należą:
– wspomaganie edukacji i rozwoju dziecka,
– pomoc w tworzeniu dobrych relacji pomiędzy rodzicami/opiekunami a dziećmi,
– promocja i rozwój idei wolontariatu wśród osób zainteresowanych wsparciem dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.

W ramach realizacji powyższych celów obejmiemy projektem 12 wolontariuszy oraz 12 podopiecznych (dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej).

W projekcie obowiązywać będzie zasada pracy indywidualnej – każdy wolontariusz będzie miał pod swoją opieką jedno dziecko, z którym będzie spotykać się na 1 godzinę tygodniowo i pracować nad jednym przedmiotem szkolnym. Zajęcia będą odbywać się w domu ucznia, aby dziecko mogło czuć się bezpiecznie i swobodnie.

W celu nawiązania i wzmocnienia bezpiecznej więzi pomiędzy dzieckiem a wolontariuszem – korepetytorem, w ramach projektu zapewniona zostanie możliwość dodatkowych spotkań w postaci np. wyjścia do kina, do zoo, kawiarni itp.

Pośrednimi odbiorcami projektu będą rodziny zastępcze, których wychowankowie zostaną objęci wsparciem wolontariuszy (12 rodzin – ok. 12- 24 osoby).

W projekcie zakładana jest długoterminowa praca z rodziną (ok. 7 m-cy) wobec czego szansa na osiągnięcie trwałych celów jest bardzo duża

W działaniach projektowych będzie obowiązywać zasada równości dostępu do pomocy i wsparcia, bez względu na wiek, przynależność rasową, czy przekonania religijne. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w działaniach projektowych umożliwi skierowanie profesjonalnej oferty do rodzin zastępczych oraz wolontariuszy z obszaru Poznania.

Projekt realizowany będzie na terenie Poznania w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji EY.