Close

Działania

Specjalistyczne wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego

Projekt pt. „Specjalistyczne wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego” skierowany jest do rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych wymagających wsparcia psychologicznego i/lub pedagogicznego. W projekcie zaplanowano: indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin zastępczych z powiatu poznańskiego, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko, przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci […]

Read More

Asystent Dziecka

Głównym celem projektu pn. „Asystent Dziecka” jest wzmocnienie i zintensyfikowanie podejmowanych już przez Fundację działań związanych z udzielaniem wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom i/lub opiekunom, przeżywającym różnorodne trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, bezpośrednio w ich środowisku domowym, w ramach programu wolontariatu. INFORMACJE O PROJEKCIE: Koncepcja projektu powstała w oparciu o kilkuletnie doświadczenia zespołu specjalistów Fundacji […]

Read More

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2018 roku rozpoczęła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać nieodpłatne wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne oraz finansowe. Działalność Ośrodka obejmuje m.in.: 1) organizowanie i […]

Read More

Klucz do jutra

Celem głównym projektu pt. „Klucz do jutra” jest wzmocnienie systemu wsparcia pieczy zastępczej poprzez promocję idei wolontariatu w zakresie wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży. Do celów szczegółowych należą: – wspomaganie edukacji i rozwoju dziecka, – pomoc w tworzeniu dobrych relacji pomiędzy rodzicami/opiekunami a dziećmi, – promocja i rozwój idei wolontariatu wśród osób zainteresowanych wsparciem dzieci […]

Read More

Poprawa dostępu do usług społecznych

Projekt pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt  skierowany jest do […]

Read More

BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA

Głównym celem projektu pt. „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA” jest udzielanie wieloaspektowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci oraz ich rodzin i opiekunów (w szczególności matek dzieci), przeżywających różne trudności z powodu doznawania przemocy w rodzinie, w szczególności pochodzących ze środowisk z problemem alkoholowym. Podjęte działania nakierowane będą na ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem oraz przed […]

Read More

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Głównym celem projektu „Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny” jest udzielanie wieloaspektowego wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom, mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, przeżywającym kryzys, zmagającym się z różnymi problemami życiowymi poprzez m.in.: • podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych; • promowanie wzorów dobrego rodzicielstwa oraz podniesienia świadomości społecznej […]

Read More

Po Pierwsze RODZINA

Projekt pt.: „Po pierwsze RODZINA” na rok 2018 to kolejna edycja działań, które realizowane są od stycznia 2014 roku. Koncepcja projektu powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia zespołu Fundacji „Dziecko w Centrum”, zebrane podczas diagnostycznej, terapeutycznej oraz interwencyjnej pracy z dziećmi, a także z ich rodzinami i/lub opiekunami. Na podstawie tych doświadczeń, wyników ewaluacji dotychczasowych […]

Read More