Close

2017-01-14

BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA

Głównym celem projektu pt. „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA” jest udzielanie wieloaspektowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci oraz ich rodzin i opiekunów (w szczególności matek dzieci), przeżywających różne trudności z powodu doznawania przemocy w rodzinie, w szczególności pochodzących ze środowisk z problemem alkoholowym. Podjęte działania nakierowane będą na ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem oraz przed skutkami krzywdzenia i zaniedbywania, a także na zapobieganie i łagodzenie skutków przemocy doznawanej przez dorosłych członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i współuzależnienia.

W projekcie zaplanowano indywidualną, specjalistyczną pomoc w postaci dyżurów interwencyjnych i konsultacyjnych, a także w postaci indywidualnej pracy terapeutycznej nad tworzeniem bezpiecznej, prawidłowej więzi emocjonalnej.

W działaniach projektowych będziemy wykorzystywać doświadczenie i wiedzę zdobytą w toku realizowania od 2012 roku projektu pt. „Centrum Dziecka i Rodziny”, który polegał na udzielaniu kompleksowego wsparcia rodzin mieszkających w Poznaniu poprzez ofertę specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (interwencyjnej, terapeutycznej i edukacyjne) dotyczącej trudnych zachowań u dzieci (zachowań destrukcyjnych i opozycyjnych) wynikających z doświadczeń krzywdzenia w rodzinie (dziecko – ofiara przemocy). Projekt pt. „Centrum Dziecka i Rodziny” koncentrował się w szczególności na dzieciach wychowujących się w rodzinach z problemem nadużywania alkoholu, w których problem agresji i przemocy występuje niezwykle często.

W trakcie kolejnej edycji tegoż projektu, którą prezentujemy w niniejszej ofercie, planujemy kontynuować kompleksowy sposób pracy i podejście terapeutyczne do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie bądź jej doznających, z uwzględnieniem wszystkich członków najbliższej rodziny danego dziecka.

Podjęte działania w ramach projektu „Bezpieczny dom – szczęśliwa rodzina” nakierowane są na ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem oraz przed skutkami krzywdzenia i zaniedbywania, a także na zapobieganie i łagodzenie skutków przemocy doznawanej przez dorosłych członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i współuzależnienia.

Cele szczegółowe:
• podniesienie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, uzależnienia, współuzależnienia oraz funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym,
• poszerzanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji i potrzeb oraz radzenia sobie z trudnościami,
• ochrona dzieci przed doznawaniem skutków przemocy w rodzinie,
• zapobieganie i/lub łagodzenie psychologicznych konsekwencji wychowywania się w rodzinie z problemem przemocy
i/bądź problemem alkoholowym,
• zmniejszanie poczucia bezradności i osamotnienia w sytuacji doznawania przemocy.

Powyższe cele te będą osiągane poprzez indywidualne konsultacje interwencyjne i terapeutyczne w tym w szczególności poprzez:
• udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla członków rodzin pokrzywdzonych przemocą domową, a także dla bliskich im osób,
• prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów,
• dostęp do informacji na temat placówek, instytucji oferujących różne formy pomocy,
• dostęp do informacji o możliwych sposobach działania w sytuacji doznawania przemocy domowej oraz nadużywania
alkoholu przez członka rodziny.

 

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2018

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania