Close

2019-01-20

BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA

Głównym celem projektu pt. „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA” jest udzielanie wieloaspektowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci oraz ich rodzin i opiekunów (w szczególności matek dzieci), przeżywających różne trudności z powodu doznawania przemocy w rodzinie, w szczególności pochodzących ze środowisk z problemem alkoholowym. Podjęte działania nakierowane są na ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem oraz przed skutkami krzywdzenia i zaniedbywania, a także na zapobieganie i łagodzenie skutków przemocy doznawanej przez dorosłych członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i współuzależnienia.

Do szczegółowych celów projektu należą:
• podniesienie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, uzależnienia, współuzależnienia oraz funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym,
• wzrost świadomości uczestniczek w zakresie własnych dysfunkcjonalnych mechanizmów działania,
• poszerzanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji i potrzeb oraz radzenia sobie z trudnościami,
• ochrona dzieci przed doznawaniem skutków przemocy w rodzinie,
• zapobieganie i/lub łagodzenie psychologicznych konsekwencji wychowywania się w rodzinie z problemem przemocy i/bądź problemem alkoholowym,
• rozwijanie umiejętności społecznych poprzez pracę w grupie,
• zmniejszanie poczucia bezradności i osamotnienia w sytuacji doznawania przemocy.

Oferta projektu obejmuje:
• udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych osób doznających przemocy w rodzinie (osób dorosłych i dzieci), członków ich rodzin, a także dla bliskich im osób,
• prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, a także prowadzenie pracy terapeutycznej nad relacją Rodzic/Opiekun-Dziecko (terapia diady),
• organizowanie i prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie, pozwalające na kształtowanie postawy rodzicielskiej opartej na budowaniu poczucia wartości i wzajemnego szacunku przy równoczesnym wyznaczaniu granic dziecku bez krzywdzenia i „łamania” godności dziecka, pozwalające na budowanie dobrej relacji z dzieckiem,
• organizowanie i prowadzenie spotkań grupowych o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym z elementami wsparcia terapeutycznego dla dla dzieci/młodzieży ze środowisk, w których występuje problem przemocy w rodzinie i/lub problem związany z nadużywaniem alkoholu,
• dostęp do informacji na temat placówek, instytucji oferujących różne formy pomocy,
• dostęp do informacji o możliwych sposobach działania w sytuacji doznawania przemocy domowej oraz nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2019

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania