Close

serveradmin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywieniowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, […]

Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_TOWAROWE

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, […]

Read More

Wyniki zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/2/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług superwizji grupowej dla zawodowych rodzin zastępczych z powiatu poznańskiego (grupa pierwsza) oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z powiatu poznańskiego (grupa druga) w łącznym wymiarze 45 godzin dydaktycznych w okresie od maja 2018 r. do października 2019 r. – WYNIKI – POBIERZ Niniejsza procedura prowadzona jest […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/2/2018 – superwizja dla rodzin zastępczych z powiatu poznańskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

Read More

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR FDC/ZIT/1/2018

Na podstawie zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w umowie o dofinansowanie. , w imieniu Fundacji „Dziecko w Centrum” informujemy, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/1/2018 – superwizja dla rodzin zastępczych z powiatu poznańskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

Read More

SUPERWIZJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: marzec – grudzień 2018 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzialania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Fundacja […]

Read More

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FDC/OPPP/2017-11-23/BONY ŻYWIENIOWE

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2017-11-23/BONY ŻYWIENIOWE z dn. 23 listopada 2017 roku na dostawę 400 sztuk bonów żywieniowych o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 7.000,00 zł brutto, została wybrana firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości […]

Read More

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FDC/OPPP/2017-11-23/BONY TOWAROWE

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2017-11-23/BONY TOWAROWE z dn. 23 listopada 2017 roku na dostawę 400 sztuk bonów towarowych o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 15.000,00 zł brutto, została wybrana firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości […]

Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2017-11-23/BONY TOWAROWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2017-11-23/BONY TOWAROWE Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 […]

Read More