Close

2017-01-10

Asystent Dziecka

Głównym celem projektu pn. „Asystent Dziecka” jest wzmocnienie i zintensyfikowanie podejmowanych już przez Fundację działań związanych z udzielaniem wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom i/lub opiekunom, przeżywającym różnorodne trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, bezpośrednio w ich środowisku domowym, w ramach programu wolontariatu.

Koncepcja projektu powstała w oparciu o kilkuletnie doświadczenia zespołu specjalistów Fundacji „Dziecko w Centrum”, zebrane w trakcie realizacji działań związanych z wolontariatem w domach rodzin z małymi dziećmi. Fundacja w sposób ciągły współpracuje z grupą wolontariuszy, którzy w większości są studentami lub absolwentami kierunków psychologii i pedagogiki. Wolontariusze zapewniają opiekę dzieciom, kiedy ich rodzice korzystają z pomocy w siedzibie Fundacji oraz wchodzą w środowiska domowe wspierając dzieci i rodzinę poprzez edukację dziecka, wsparcie jego rozwoju, a także działania na rzecz wzmacniania więzi pomiędzy dzieckiem i jego opiekunami. Dzięki przebywaniu w środowisku domowym rodziny, wolontariusze często mogą być także osobami, które jako pierwsze rozpoznają niepokojące sygnały dotyczące występujących w rodzinie trudności. Zdarza się, że sami opiekunowie właśnie wolontariuszowi przekazują informacje o dotąd nie ujawnianym nigdzie problemie. Takie sytuacje mają miejsce zarówno w rodzinach, które do korzystania z pomocy są zobligowane przez różne instytucje pomocowe i boją się związanych z ujawnieniem konsekwencji, ale także w tych, które same zgłaszają się po pomoc, ale wyjawienie problemu wiąże się ze wstydem wynikającym z poczucia nieadekwatności problemu do statusu społecznego rodziny.

Działania projektowe adresowane są do dzieci w wieku do 10 lat oraz do ich rodziców i opiekunów, a także do opiekunów sprawujących pieczę zastępczą. Realizacja działań projektowych pozwoli na udzielanie skuteczniejszej pomocy dzieciom oraz ich rodzicom i/lub opiekunom, szczególnie tym, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2018

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania